Naša ponuka výrobkov +

InováciaTento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

Obchodná 16, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Názov projektu:

Energetické zefektívnenie technologického vybavenia v spoločnosti Ing. Vojtech Gottschall BAGETA“

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom energetického zefektívnenia technologického vybavenia zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti Ing. Vojtech Gottschall BAGETA.

 

Špecifické ciele:

Nákup, inštalácia a skúšobná prevádzka energeticky efektívnej komplexnej technológie na výrobu pečiva.

 

Východiskový stav:

Spoločnosť Ing. Vojtech Gottschall BAGETA pôsobí na trhu od roku 1992, hlavným predmetom jej činnosti je výroba a predaj pekárenských výrobkov. Technologické vybavenie pekárne, v ktorej sa vyrába pečivo, je značne zastarané. Stroje a zariadenia sú energeticky náročné, technologické postupy si vyžadujú značné množstvo času na dosiahnutie požadovaných parametrov produkcie. Používané technológie sú tiež náročné na potrebu ľudských zdrojov, čo má negatívny dopad na produktivitu a kvalitu práce. Výroba pečiva a chleba je ručná s pomocnými strojmi, každý výrobok sa vyrába samostatne. Chladenie a regulované kysnutie výrobkov nie je v pekárni k dispozícii, v dôsledku čoho je proces výroby energeticky náročný. Objednávky od mnohých klientov sú variabilné, nepredpokladateľné a dodávky operatívne. Spoločnosť musí z tohto dôvodu byť flexibilná a pripravená na okamžitú reakciu na požiadavku zákazníka, čo je pri súčasných technológiách náročné. Riešením je nákup energeticky efektívnej komplexnej technológie na výrobu pečiva. Jej nákup však predstavuje pre spoločnosť aj napriek priaznivej finančnej situácii vysokú nákladovú položku, v dôsledku čoho týmto projektom žiada o dotáciu.

 

Stav po realizácii projektu:

Po ukončení realizácie projektu sa spoločnosť bude snažiť maximalizovať všetky pozitívne efekty plynúce z obstarania novej technológie. Výsledkom realizácie projektu bude zníženie energetickej náročnosti výroby, dosiahnuté vďaka obstaraniu energeticky efektívnej komplexnej technológie na výrobu pečiva. Zavedením technológie do výroby bude odstránená doterajšia kusová výroba pečiva s pomocou rôznych prístrojov, čím sa dosiahne časová úspora vo výrobe. Technológia bude schopná vyprodukovať vyššie množstvo výrobkov, pričom bude zároveň možné rozšíriť portfólio produktov ponúkaných spoločnosťou. Vďaka obstaraniu technológie bude inovovaný proces výroby pečiva, zavedie sa tzv. riadené kysnutie výrobkov. Ide o inovatívny výrobný postup, vďaka ktorému dôjde k výraznej úspore energie pri výrobe pečiva a spoločnosť bude zároveň schopná rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. Znížením energetickej náročnosti výroby dôjde k zníženiu nákladov na energie, čo pozitívne ovplyvní výšku dosahovaného zisku. V súvislosti s realizáciou projektu budú vytvorené celkovo 3 pracovné miesta, novoprijatí pracovníci budú mať na starosti obsluhu technológie na výrobu pečiva a riadeného kysnutia.

Názov a sídlo prijímateľa:

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Štefánikova 10, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:

01.05.2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

31.07.2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.mpsr.sk/ www.opbk.sk/

Výška poskytnutého príspevku:

99 999,85 EUR

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu .

foto galéria z realizácie